Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden
Algemene verkoopvoorwaarden www.netshopper.nl
Alle orders worden door netshopper.nl aanvaard conform de uitvoer- en verkoopvoorwaarden zoals hieronder bepaald.

1. Algemeen
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen voor de verkoop van producten door netshopper.nl, hierna” verkoper ”genoemd. Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen met een directeur van verkoper.

2. Bestellingen
Netshopper.nl is leverancier voor bedrijven en professionele klanten. Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden in onze webshop www.netshopper.nl . Voor elke bestelling die geplaatst is, krijgt de klant een orderbevestiging.

3. Prijs
De geldende prijzen zijn de prijzen die op onze webshop www.netshopper.nl staan. Alle prijzen worden in EUR en exclusief BTW aangeduid. Netshopper.nl behoudt zich het recht deze prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen in onze Webshop zijn louter indicatief. Bij elke order zal een bedrag worden berekend voor verzendkosten.

4. Betalingsvoorwaarden
Alle leveringen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij een overschrijding van de toegestane betalingstermijn is de klant vanaf dat moment de in het land geldende wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de klant verplicht om een bedrag van € 75,00 plus 15% van de hoofdsom als incassokosten te voldoen.

5. Levering
De leveringsdata en –termijnen zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de verkoper niet aansprakelijk en het geeft de klant nimmer het recht de overeenkomst te annuleren

6. Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt onverkort en volledig het eigendom van de producten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dat moment is de klant evenmin gerechtigd om de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen zorgvuldig duidelijk herkenbaar en duidelijk afgezonderd als producten van verkoper te bewaren.

7. Productinformatie
De informatie in de webshop is slecht indicatief. De verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.

8. Garantie
Indien het verkochte product binnen een jaar na factuurdatum naar het oordeel van de verkoper gebrekkig is, dan zal het product, ter keuze van de verkoper, kosteloos worden gerepareerd, vervangen dan wel worden gecrediteerd. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten.

9. (Terug)zending van producten
Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van producten, ook niet indien de vervoerder door verkoper is gekozen. Producten die op maat (lengte) zijn gemaakt kunnen nooit worden teruggestuurd.

10. Exonoratie
De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de klant, zijn werknemers, vertegenwoordigers of derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige producten of in andere gevallen, indien niet vaststaat dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van verkoper.

11. Tussentijdse beëindiging
Als de klant tekort schiet in de nakoming van de verbintenis jegens de verkoper, failliet wordt verklaard of surseance van betaling geraakt, dan wel daartoe een aanvraag heeft gedaan, zullen alle vorderingen van de verkoper op de klant onmiddellijk opeisbaar worden.

12. Technische informatie / intellectuele eigendom
Alle knowhow, informatie, modellen, monsters of tekeningen en rechten op intellectuele eigendom mbt de producten blijven eigendom van de verkoper. Behoudens schriftelijke toestemming van de verkoper zal de klant deze niet kopiëren, gebruiken of aan derden beschikbaar stellen, dan wel enig aanduiding van de verkoper verwijderen, onherkenbaar maken of van een nader toevoeging voorzien.

13. Overmacht
De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en is gerechtigd om de nakoming uit te stellen dan wel op te zeggen. Onder overmacht wordt verstaan in ieder geval staking, beschadiging van producten en schade aan product faciliteiten begrepen.

14. Bescherming van de bedrijfsinformatie
Netshopper.nl is een handelsnaam van Netshopper.nl bv. Wij mogen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken met als doel u bepaalde services aan te bieden. Bovendien kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan organisaties die met ons samenwerken ( bvb. Kredietadvies bureaus, organisaties die onze computersystemen bewaken, mailingbedrijven, callcenter). Wij zullen u informatie versturen over overige producten en diensten die netshopper.nl kan aanbieden en voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met de afdeling marketing van www.netshopper.nl via onze webshop.